top of page

Annenhver ungdom føler seg ekskludert i samfunnet, til tross for at unge mennesker er mer involvert i samfunnet enn noen gang. Unge mennesker bidrar til forandring, står på barrikadene og tar ansvar for vår felles fremtid.

1) BEDRE INKLUDERING

2) LOGISK UTVIKLING

I løpet av det 20. århundre har demokratiet utvidet seg gang på gang. Flere land har allerede stemmerett for 16-åringer ved enten nasjonale eller regionale valg, inkludert Skottland, Østerrike, USA og Tyskland.

3) MULIGHET TIL Å PÅVIRKE

Gjennomsnittsalderen på Stortinget var 46,1 år i 2017. Videre er 18–29-åringer den aldersgruppen som er mest underrepresentert i kommunestyrene.

5) STØRRE INNFLYTELSE

Når en person er 16 år har kravene og mulighetene til å ta ansvar økt betydelig. 16-åringer har lov til å starte egne bedrifter, de må betale skatt og er strafferettslig ansvarlige. Hvis man senker stemmerettsalderen vil det samsvare med slike bestemmelser, og gi ungdommene en mulighet til å være med å påvirke de reglene som gjelder dem selv.

4) 16-ÅRINGER ER FERDIGE MED OBLIGATORISK UTDANNING

16-åringer har fullført grunnskoleutdanningen, den eneste utdanningen staten anser som obligatorisk. Dette betyr at 16-åringer skal ha fått den utdanning som trengs for å være en deltakende samfunnsborger.

Hva har Press gjort på temaet?

Generasjonsoppgjøret

Vårkampanjen 2021 fokuserte på at barn og unge må få påvirke samfunnet vårt, og at stemmen vår er like viktig som voksnes. I Press mener vi at politikere og  voksne har  oversett og glemt barn og unge i politiske beslutninger i for lang tid. Det er barn og  unge som er fremtiden, og det er vi som skal  leve med konsekvensene av politikken og samfunnet som  skapes i dag. 

Din stemme – min fremtid 

Vi ønsket at stortingsvalget 2021 skulle handle om barn og unge. Uten stemmerett er vi avhengige av at voksne over 18 år stemmer på våres vegne – for våre verdier, vår fremtid og det samfunnet vi skal vokse opp i. Vi krever fortsatt stemmerett for 16-åringer ved stortingsvalg og lokalvalg, slik at barn og unge får en reell innflytelse over demokratiet. Din stemme er fortsatt min fremtid.

Opprop

5 gode grunner til å senke

stemmerettsalderen til 16 år

Les mer om hva vi sier om saken!

 

I Press har vi jobbet lenge med å få stemmerettsalderen senket til 16 år.

For oss er det en klar svakhet i demokratiet at barn og unge ikke får delta i beslutningsprosesser på samme måte som voksne. Stemmerett for 16-åringer bidrar til å sikre barn og unge et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet. Her er noen eksempler på hva Press har gjort på temaet: 

 

Hvorfor mener Press at stemmerettsalderen må senkes?

Barnekonvensjonen er ratifisert og inkorporert i norsk lov, og Norge er dermed pliktig til å følge artiklene i konvensjonen. Gjennom artikkel 12 gis barn rett til å si sin mening og bli hørt, og barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det er derfor naturlig at når man blir eldre får man flere rettigheter og muligheter. 

Stemmerett for 16-åringer er en måte å realisere dette på!

Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av all politikk som blir vedtatt i dag. De må ha mulighet til å påvirke politikk, blant annet ved å avgi sin stemme på valgdagen. Det er en styrke å utvide demokratiet, fordi enda flere får mulighet til å bli hørt. Vi inkluderer 130.000 flere mennesker i demokratiet ved å senke stemmerettsalderen til 16 år.

Stemmerettsalderen har faktisk endret seg flere ganger, uavhengig av andre aldersgrenser som er satt i samfunnet. Å utvide stemmerettsalderen har ofte blitt sett på som radikalt og kontroversielt samt blitt møtt av mange protester – også fra gruppene som skulle få innvilget stemmerett. Dette gjelder også i dag, men blant ungdom i forsøkskommunene var det et flertall for å senke stemmerettsalderen.

Etter endringer i stemmerettsreglene har man aldri ønsket å reversere innvilgningen av stemmerett, og få har sett på utvidelse av demokratiet som noe negativt. Det kommer man ikke til å gjøre denne gangen heller.

bottom of page