Open Site Navigation

Hvorfor "Din stemme – min fremtid"?

Barn og unge påvirkes på lik linje som voksne av politikk, men vi har ikke samme mulighet til å påvirke den. Uten stemmerett er det ikke noe insentiv for politikere å se til oss når de legger planer for vår fremtid. Vi er avhengige av at voksne over 18 år stemmer på vegne av oss: for våre verdier, vår fremtid og det samfunnet vi skal vokse opp i. Likevel er ikke den stemmen god nok. Når det kun er de over 18 år som har stemmerett, har ikke barn mulighet til å direkte påvirke hvem som sitter med makten til å endre samfunnet vi lever i. Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og bli oversett når politikerne gang på gang velger andre hensyn fremfor barnets beste. Vi krever derfor stemmerett for 16-åringer ved både stortingsvalg og lokalvalg, slik at barn og unge faktisk får en reell innflytelse på det norske demokratiet.

Les mer om forskningen

Bedre inkludering

Annenhver ungdom føler seg ekskludert i samfunnet, til tross for at unge mennesker er mer involvert i samfunnet enn noen gang. Unge mennesker bidrar til forandring, står på barrikadene og tar ansvar for vår felles fremtid.

Logisk utvikling

I løpet av det 20. århundre har demokratiet utvidet seg flere ganger. Flere land har allerede stemmerett for 16-åringer ved enten nasjonale eller regionale valg, inkludert Skottland, Østerrike, USA og Tyskland.

Mulighet til å påvirke

Gjennomsnittsalderen på Stortinget var i 2017 46,1 år. Videre er 18–29-åringer den aldersgruppen som er mest underrepresentert i kommunestyrene.

Større innflytelse 

Når en person er 16 år har kravene og muligheten til å ta ansvar økt betydelig. 16-åringer har lov til å starte egne bedrifter, de må betale skatt og er strafferettslig ansvarlige. Å senke stemmerettsalderen vil samsvare med slike bestemmelser, og gi ungdommene en mulighet til å være med å påvirke de reglene som også gjelder dem selv.

 

16-åringer er ferdig utdannet

16-åringer har fullført grunnskoleutdanningen; den eneste utdanningen staten anser som obligatorisk. Dette betyr at du i samfunnet skal ha fått den utdanning du trenger for å være en deltakende samfunnsborger.

5 gode

grunner til å senke stemmerettsalderen

Ja, det er gode grunner, men…

… 16-åringer er for umodne til å stemme. 

Lytt til forskningen! Det er faktisk ingen store forskjeller i modenhet mellom 16- og 18-åringer. Dessuten er ikke modenhet en betingelse for å stemme for folk i andre aldre, så hvorfor skal det gjelde for unge mennesker?

 

… unge stemmer radikalt og populistisk. 

Ikke egentlig! I dag er det over ti land i verden som har senket stemmerettsalderen til 16 år. Fra disse eksemplene ser vi at unge mennesker ikke stemmer mer populistisk eller ekstremt enn resten av befolkningen. Det samme så vi i prøveprosjektene i Norge.

 

… unge bryr seg ikke om politikk. 

Tvert imot! Demokratiske bevegelser som Klimastreikene og Black Lives Matter ledes av unge mennesker over hele verden. I Norge har vi rundt 130 frivillige ungdomsorganisasjoner, med nær 450 000 medlemmer under 26 år, og dette tallet fortsetter bare å vokse. Faktisk er unge mennesker mer interessert i samfunnet enn noen gang før.

 

… stemmeretten burde følge myndighetsalder. 

Historisk sett har ikke stemmeretten alltid fulgt myndighetsalderen. En periode var f.eks. myndighetsalderen i Norge 21 år, samtidig som stemmerettsalderen var 20 år. Stemmerettsalderen har ikke blitt endret siden 1979. Samfunnet har endret seg mye siden den gang, og er klar for ny utvidelse av demokratiet.

 

… unge mangler livserfaring. 

Det er ingen som vet bedre hvordan det er å være ung i dag enn de som er unge. 16-åringer er eksperter på å være nettopp 16 år, og kan derfor bidra med den livserfaringen. 16-åringer gir like verdifulle perspektiver til demokratiet som 33-åringer, 56-åringer og 85-åringer.

Vil du lese mer?

Om stortingsvalget

Barns rett til deltakelse

For skoler og undervisere

Barnekonvensjonen Artikkel 12

Barn og unge har rett til å si sin mening og bli hørt

Press og vår politikk

Press er ungdomsorganisasjonen for deg som er mellom 13 og 25 år og er engasjert i urettferdighet, bryr deg om hvordan verden behandler andre og blir sint når barns rettigheter brytes! I Press jobber vi med å spre informasjon om barns rettigheter, vi arrangerer demonstrasjoner når vi mener barns rettigheter brytes, vi snakker med politikere i lokalsamfunnet, på Stortinget og i Regjeringen. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at barn ikke skal oppleve å få rettighetene sine brutt. 

 

Vi mener at for å kreve sin rett, så må du kjenne til de rettighetene du har. Derfor er vi opptatt av at våre medlemmer får skolering på alle våre arrangementer. Vi har regionale seminarer, sommerleir, høstseminar og mye mer!

 

Vårt arbeid med stemmerett for 16-åringer

 

I Press har vi jobbet lenge med å få stemmerettsalderen senket til 16 år. For oss er det en klar svakhet i demokratiet at barn og unge ikke får delta i beslutningsprosesser på samme måte som voksne. 

 

Barnekonvensjonen er ratifisert og inkorporert i norsk lov, og Norge er dermed pliktig til å følge artiklene i konvensjonen. Gjennom artikkel 12 gis barn rett til å si sin mening og bli hørt. I tillegg defineres det i artikkelen at barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det er derfor naturlig at man etter hvert når man blir eldre får flere rettigheter og muligheter, og det å få stemmerett det året man fyller 16 år er et naturlig steg videre fra dette.

 

Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av all politikk som blir vedtatt i dag. Det er derfor også naturlig at de skal ha mulighet til å påvirke denne politikken, også direkte gjennom å avgi sin stemme på valgdagen. Det å utvide demokratiet er en styrke, ettersom dette sørger for at enda flere får mulighet til å bli hørt. En senking av stemmerettsalderen til 16 år, vil inkludere 130.000 flere i demokratiet.

 

Stemmerettsalderen har endret seg flere ganger gjennom historien, uavhengig av de andre aldersgrensene som er satt i samfunnet. Det å utvide stemmeretten har ofte blitt sett på som radikalt og kontroversielt, og har blitt møtt av mange protester - også fra gruppene som skulle få innvilget stemmerett. Dette er noe som er gjeldende også nå, men blant ungdom i forsøkskommunene var det faktisk et flertall for å senke stemmerettsalderen.

 

I ettertid av endringene i stemmerettsreglene har man aldri ønsket å reversere innvilgningen av stemmerett, og man har ikke sett tilbake på det å utvide demokratiet som noe negativt. Det kommer man ikke til å gjøre denne gangen heller. Det er derfor på tide å gi stemmerett det året man fyller 16 år, for å sikre barn og unge et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

Følg oss på Instagram @pressrbu

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Bli medlem

i Press!

Finn unge kandidater i ditt valgdistrikt

I dag er bare 18 av 169 stortingskandidater under 30 år. Vi har samlet unge kandidater i en liste, så det er lett for deg å finne unge kandidater du kan stemme på.

Press - Redd Barna Ungdom er partipolitisk og religiøst uavhengig, og består av ungdom mellom 13 og 25 år.

press@press.no
Tel. 222 05 400

Org.nr. 881 408 112

press.no

Personvern